SLX1*:SLX4*

Complex SLX1*:SLX4* map


Complex composition:

  1. SLX1* map
  2. SLX4* map
SLX1*:​SLX4*@default

Identifiers
NAME:SLX1*:SLX4*

Maps_Modules
 DNA repair  map  / SSA  map

References
PMID:19473888, PMID:12947387, PMID:19596235, PMID:19595721, PMID:19596236

Confidence
REF=3 FUNC=0


Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: default
  1. SLX1*:​SLX4*@default map

Participates in reactions:
As Reactant or Product:

  1. SLX4*@default map + SLX1*@default map map SLX1*:​SLX4*@default map

As Catalyser:

  1. gSSA_DNA_st4*@Nucleus map map gSSA_DNA_st5*@Nucleus map

Leave a Reply