SCO2

Gene SCO2 map

Identifiers
SCO2 cytochrome c oxidase assembly protein
HUGO:SCO2 HGNC:10604 ENTREZ:9997 UNIPROT:O43819 GENECARDS:SCO2 KEGG:9997 ATLASONC:GC_SCO2 WIKI:SCO2

Maps_Modules
 Apoptosis  map  / APOPTOSIS_GENES  map
 Apoptosis  map  / MITOCH_METABOLISM  map

gSCO2@Nucleus

References
a_re137:( Apoptosis  map ) PMID:16728594


Modifications:
In compartment: Nucleus
 1. gSCO2@Nucleus map

Participates in complexes:

  Participates in reactions:
  As Reactant or Product:

  1. gSCO2@Nucleus map map rSCO2@Nucleus map

  As Catalyser:

   Leave a Reply