NKD1

Protein NKD1 map

Identifiers
naked cuticle homolog 1 (Drosophila)-
HUGO:NKD1 HGNC:17045 ENTREZ:85407 UNIPROT:Q969G9 GENECARDS:NKD1 KEGG:85407 ATLASONC:GC_NKD1 WIKI:NKD1

Maps_Modules
 Survival  map  / WNT_CANONICAL  map

References
PMID:21490931

NKD1@Cytoplasm

Maps_Modules
 Survival  map  / WNT_CANONICAL  map

References
s_wca2_re1:( Survival  map ) PMID:21490931


Modifications:
In compartment: Cytoplasm
  1. NKD1@Cytoplasm map

Participates in complexes:
In compartment: Cytoplasm

  1. DVL2:​NKD1@Cytoplasm map

Participates in reactions:
As Reactant or Product:

  1. _beta_-Catenin*@Cytoplasm map + NKD1@Cytoplasm map map s_s_wca2_s5

  2. DVL2@Cytoplasm map + NKD1@Cytoplasm map map DVL2:​NKD1@Cytoplasm map

As Catalyser:

    Leave a Reply