MIR34A

Gene MIR34A map

Identifiers
microRNA 34a
HUGO:MIR34A HGNC:31635 ENTREZ:407040 GENECARDS:MIR34A KEGG:407040 ATLASONC:GC_MIR34A WIKI:MIR34A
MIRN34A

Maps_Modules
 EMT  map  / EMT_REGULATORS  map
 Apoptosis  map  / APOPTOSIS_GENES  map
 Apoptosis  map  / MITOCH_METABOLISM  map
 Survival  map  / WNT_CANONICAL  map

gMIR34A@Nucleus

References
e_re365( EMT  map ):
PMID:20351093
PMID:17823410
PMID:22134354
PMID:22160706


Modifications:
In compartment: Nucleus
 1. gMIR34A@Nucleus map

Participates in complexes:

  Participates in reactions:
  As Reactant or Product:

  1. gMIR34A@Nucleus map map arMIR34A@Cytoplasm map

  2. gMIR34A@Nucleus map map arMIR34A@Nucleus map
  3. gMIR34A@Nucleus map map arMIR34A@Nucleus map

  As Catalyser:

   Leave a Reply