CHUK:IKBKG:IKK_beta_*

Complex CHUK:IKBKG:IKK_beta_* map


Complex composition:

  1. IKBKG map
  2. IKK_beta_* map
  3. CHUK map
CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*|​pho@TNFRSF1 Receptor Complex

Identifiers
NAME:CHUK:IKBKG:IKK_beta_*

Confidence
REF=0 FUNC=5

CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*@TNFRSF1 Receptor Complex

Identifiers
NAME:CHUK:IKBKG:IKK_beta_*

Confidence
REF=0 FUNC=5


Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: TNFRSF1 Receptor Complex
  1. CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*@TNFRSF1 Receptor Complex map

  2. CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*|​pho@TNFRSF1 Receptor Complex map

Participates in reactions:
As Reactant or Product:

  1. IKK_beta_*@Cytoplasm map + CHUK@Cytoplasm map + IKBKG@TNFRSF1 Receptor Complex map map CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*@TNFRSF1 Receptor Complex map

  2. CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*@TNFRSF1 Receptor Complex map map CHUK:​IKBKG:​IKK_beta_*|​pho@TNFRSF1 Receptor Complex map

As Catalyser:

  1. NFKBIA@Cytoplasm map map NFKBIA|​pho@Cytoplasm map

Leave a Reply